Vergoedingen door zorgverzekeraars via lidmaatschap LVNT ook in 2024, let op vele ziektekostenverzekeringen hebben besloten om de code 24005 niet meer te  vergoeden (ook al voldoe ik aan alle opleidingen, bijscholingen enz.) met het lidmaatschap van LVNT. Ik ben nog lid, omdat ik dan een betaalbare aansprakelijkheidsverzekering heb. 

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts, collega osteopaath enz.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 Daarvoor heb ik de eed afgelegd. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling• zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,
• de kosten van het consult • en uw zorgverzekeringsnummer.

 

Wkkgz Klachtenregeling

INLEIDING

De leden van de beroepsvereniging LVNT, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten, zijn therapeuten die mensen begeleiden bij uiteenlopende lichamelijke klachten die zowel stress gerelateerd als chronisch of acuut kunnen zijn. De behandeling is niet symptoomgericht, maar richt zich op de hele mens. Cliënten kunnen zowel volwassenen, jongeren als kinderen zijn.

De intentie van LVNT-therapeuten is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg. Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke LVNT-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. De LVNT heeft deze klachtenregeling voor haar leden. Het is een klachtenregeling die is opgesteld door de SCAG en conform de wet is goedgekeurd door een namelijk Zorgbelang Inclusief representatieve patiënten/cliëntenorganisatie, In de klachtenregeling zijn de algemene regels van de beroepsvereniging voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. De klachtenregeling heeft de volgende opbouw, die u terugziet in de inhoudsopgave.

In de algemene paragraaf van deze klachtenregeling zijn de doelstellingen en uitgangspunten genoemd die de LVNT en haar leden hanteren bij de omgang met klachten. Daar zijn ook begrippen toegelicht. In de volgende algemene paragraaf staan de regels voor toegang tot de klachtenregeling vermeld -wie mag waarover, wanneer en hoe klagen- en regels voor de algemene organisatie van de klachtenregeling. Daarna zijn de regels genoemd voor diverse geledingen en instanties die een bijdrage leveren aan de goede omgang met klachten van

 

. In de slotparagraaf is aangegeven hoe men kan ‘klagen over de klachtafhandeling’ en zijn algemene regels voor wijziging en vaststelling van de regeling genoemd. Heeft u vragen over deze klachtenregeling neem dan contact op met het secretariaat van de LVNT.

 

Downloads