UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts, collega osteopaath enz.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 Daarvoor heb ik de eed afgelegd. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. 
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling• zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’,
• de kosten van het consult • en uw zorgverzekeringsnummer.

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling gedeeltelijk of helemaal op basis van mesologie en natuurgeneeskunde. Kijk hiervoor op uw eigen polis. Ik ben lid van VNT, (en heb de code 24005, die ondanks dat ik aan alle opleidingen en bijscholingen voldoe door verschillende verzekeringen niet meer vergoed wordt, zoals zilveren kruis, cz, nationale nederlanden, ohra, amersfoortsre, FBTO, de Friesland, zorg direct, enz) dit heet vanaf 1 januari 2020 LVNT, de Vereniging Natuurtherapeuten Nederland en van de stichting RBCZ.

  • LVNT vergoedingenlijst 2022 zie LVNT vergoedingen o.a. Menzis Umc, IZA, Unive en VGZ vergoeden nog wel 40,- per dag

 

 

Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen.
Dit overzicht vermeldt alleen de vergoeding van consulten, dus niet van medicijnen.